فعالیت

  • لیلا سیدقاسم یک بروزرسانی ارسال کرد 4 سال, ماه 9 قبل

    دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای
    فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد