فعالیت

  • ابوالفضل یک بروزرسانی ارسال کرد 5 سال, ماه 3 قبل

    مردی نزد روانشناس رفت و از غم بزرگی که در دل داشت برای دکتر تعریف کرد.
    دکترگفت: به سیرک شهر برو آنجا دلقکی هست، اینقدر تو را می خنداند که غمت یادت برود.
    مرد لبخند تلخی زد و گفت: من همان دلقکم …