فعالیت

  • ابوالفضل یک بروزرسانی ارسال کرد 5 سال, ماه 3 قبل

    میگن راننده ای با سرعت 200 حرکت میکرد، پلیس گرفتش،
    پلیس گفت: چرا این همه سرعت!
    راننده گفت :گوشیم مونده پیش زنم اونم بدون رمز!!!
    پلیس گفت: پس زود حرکت کن، ما هم راه رو برات بازمیکنیم و پشت سرت راه میفتیم تا مشکلی پیش نیاد!