فعالیت

 • ابوالفضل یک بروزرسانی ارسال کرد 5 سال, ماه 5 قبل

  یه مطلب فوق العاده که شاید ساعتی بهش فکر کردن ارزشش رو داشته باشه:

  اگر:
  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  برابر باشد با:
  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26

  آیا برای خوشبختی و موفقیت، تنها تلاش سخت کافیست؟
  Hard work=تلاش سخت
  H+a+r+d+w+o+r+k=8+1+18+4+23+15+18+11= 98%

  آیا دانش ما را 100% به موفقیت می رساند؟
  Knowledge=دانش
  K+n+o+w+l+e+d+g+e=11+14+15+23+12+5+4+7+5= 96%

  عشق چطور؟؟؟
  Love=عشق
  L+o+v+e=12+15+22+5= 54%

  خیلی از ما فکر میکردیم که اینها مهمترین باشند؛
  اما نه…!!!
  پس چه چیز 100% را میسازد ؟؟؟
  پول
  Money=پول
  M+o+n+e+y=13+15+14+5+25= 72%

  اینها کافی نیستند؛
  پس برای رسیدن به اوج چه باید کرد؟؟؟
  .
  .
  .

  نگرش…!!!
  Attitude=نگرش
  A+t+t+I+t+u+d+e=1+20+20+9+20+21+4+5= 100%

  آری…
  اگر نگرشمان را به زندگی، کارمان و … عوض کنیم، زندکی 100% زیباتر میشود .